Zabezpečujeme vypracovanie vlhkostných – sanačných posudkov za účelom zistenia dôvodu vlhnutia stavby. Vlhkosť v murive ovplyvňuje technické vlastnosti stavby.

Návrh účinného spôsobu prevedenia sanačných prác možno realizovať iba na základe odborne realizovaného prieskumu stavby. Prieskum je jednou z najdôležitejších prác pri procese návrhu spôsobu prevedenia sanácie. Návrh sanačných opatrení musí smerovať k zabráneniu prestupu vlhkosti murivom a zabráneniu poškodzovania muriva a omietok stavby, odstránenie zdrojov vlhkosti, ktorá môže byť spôsobená zatekaním zrážkovej vody, splaškovej vody, vody z inštalácií, prestup vody cez poškodenú, nefunkčné vodorovnú alebo zvislú izoláciu či prevedením neodborných alebo nevhodných stavebných úprav. V niektorých prípadoch návrh vhodnej tepelno-technického zásahu pre zamedzenie vzniku rosného bodu v rámci obvodovej konštrukcie stavby.

Odborný vlhkostný sanačný posudok stavby zahŕňa:

Stavebno-historický prieskum stavby

Stavebno-technický prieskum stavby

Stavebno-fyzikálny prieskum stavby

Zistenie stavu zavlhnutia stavby

Zistenie stavu zasolenia stavby

Návrh sanácie stavby pre odstránenie príčin vlhnutia

Podrobný opis sanačného vlhkostného posudku stavby:

1) Stavebno-historický prieskum stavby

Identifikuje dobové dispozičné konštrukčné, materiálové vyhotovenie,, funkciu riešení, znalosť konštrukcie pre danú historickú etapu. V prípade historických objektov v rámci prieskumu je potrebné identifikovať pôvodné izolačné, odvetrávacie, alebo odvodňovacie systémy. Súčasťou prieskumu je opis materiálového vyhotovenia stavby, druh muriva,  omietok, lokality zdroja stavebného materiálu a spôsob väzby. Zároveň je potrebné skúmať historický spôsob užívania stavby a stavebných objektov. Z histórie sú cenné informácie o poškodzovaní a chátraní stavby, prejav a výskyt vlhkostných porúch s ohľadom na zodpovedanie otázok, prečo daný jav nastal.

2) Stavebno-technický prieskum stavby

Charakterizuje fyzický stav objektu, opis prejavu vlhkosti, stanovenie pravdepodobných príčin vlhnutia stavby, opis porúch a vplyvov. Prieskum je zameraný na umiestnenie stavby voči terénu, výškové pomery, pôsobenie vodných tokov, stav okolitej zástavby a vplyv na objekt a spôsoby odvádzania vody. Zavlhnutie stavby môže byť spôsobené narušením pôvodných izolácií dodatočnými zásahmi, dispozičnou zmenou stavby, prípadne použitím nevhodných stavebných, alebo izolačných materiálov.

3) Stavebno-fizykálny prieskum stavby

Prieskum zahŕňa informácie o zavlhnutí stavby, vlhkostných pomeroch, informácie o stave muriva, klimatologické informácie, laboratórny výskum odobratých vzoriek muriva zo stanovením hmotnostnej vlhkosti, stanovenie chemického zloženia materiálu, koncentrácie vodorozpustných solí – salinity. Dôležité je aj posúdenie základovej pôdy z hľadiska podmienok na vzlínanie vlhkosti. Stavebno-fyzikálny prieskum špecifikuje prevádzkové podmienky stavby, účel využívania miestností, tepelno-technické parametre a spôsob vetrania a vykurovania stavby.

4) Zistenie stavu zavlhnutia stavby

Je súčasťou prác pri vykonávaní stavebno-fyzikálneho prieskumu, spočíva vo vykonaní väčšieho množstva meraní príložným vlhkomerom, ale predovšetkým odberom vzoriek na viacerých miestach v priečnych profiloch. Stanovenie stupňa zavlhnutia stavby sa zisťuje v laboratóriu vážkovou gravimetrickou metódou, zo stanovením hmotnostných percent množstva obsiahnutej vody v stavebnom materiály.

5) Zistenie stavu zasolenia stavby

Je taktiež súčasťou prác pri vykonávaní stavebno-fyzikálneho prieskumu, laboratórny výskum odobratých vzoriek muriva na stanovenie salinity, spôsobené prestupujúcou mineralizovanej vody. Laboratórne stanovujeme koncentráciu vodorozpustných solí obsiahnutých v murive, najmä uhličitany, sírany a dusičnany.

6) Návrh sanácie stavby pre odstránenie príčin vlhnutia

Na základe vykonaných prieskumov s prihliadnutím na všetky poznatky je možné efektívne zvoliť spôsob sanačného zásahu. Sanačné zásahy spravidla kombinujú dva, alebo viaceré zásahy, s prihliadnutím na podmienky normy ČSN P 730610 ( Hydroizolácia stavieb – Sanácia vlhkého muriva), ktorá rozdeľuje metódy sanácie na priame, nepriame a doplnkové. Koncepčný návrh sanácie musí obsahovať zdôvodnenie zvolenej metódy, technologický postup prevedenia sanácie, použité materiály. Výsledkom návrhu musí byť odstránenie negatívnych javov, zabránenie poškodzovanie stavby, predĺženie životnosti v rámci všeobecnej udržateľnosti.

*Sanačný odborný vlhkostný je vypracovaný autorizovaným inžinierom pozemných stavieb z. č. 236/2020 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.

Vlhkostný sanačný odborný posudok vypracujeme:

pre stavebné konanie, požiadavka vypracovať vlhkostný posudok pamiatkovým úradom, pri historických a pamiatkovo chránených budovách (s ohľadom na požiadavky a podmienky krajského pamiatkového úradu).

pre súdne konanie (pri civilných sporových konaniach).

pri kúpe nehnuteľnosti (preverenie a diagnostika skutkového stavu stavby pred kúpou).

pre osobnú potrebu (odborné zistenie príčin vlhnutia stavby a predĺženie životnosti stavby).

Máte záujem o sanačný posudok?